>> ประถมต้น
    >> ประถมปลาย
    >> มัธยมศึกษาตอนต้น
     >> มัธยมศึกษาตอนปลาย
     >> ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

 

>> รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชการ สืบสานงานพระราชดำริ >>