>> ประวัติโรงเรียน
    >> ปรัชญา/ วิสัยทัศน์
    >> ครู - บุคลากร
     >> ข้อมูลนักเรียน
     >> Facebook โรงเรียน
     >> แผนที่ตั้งโรงเรียน

 

 
     >> สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
     >> สพป.ลพบุรี เขต 2
     >> สพม.5
     >> สพฐ.
     >> กระทรวงศึกษาธิการ

 

>> รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชการ สืบสานงานพระราชดำริ >>

ปรัชญา
          “รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”
วิสัยทัศน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา         ให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามหลักสูตร  มีทักษะวิชาชีพ  ทักษะการดำรงชีวิต รักและภูมิใจในความเป็นไทย บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์   ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-เหลือง
สีเหลือง   หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สีฟ้า       หมายถึง  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในมหาวโรกาส มีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา
๒.เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น และกระจายการจัดการศึกษา ได้อย่างทั่วถึง
๓.เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ให้กับเด็กทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
๔.เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียน
๕.เพื่อแก้ปัญหาของสังคมที่เกิดจากปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ