>> ประวัติโรงเรียน
    >> ปรัชญา/ วิสัยทัศน์
    >> ครู - บุคลากร
     >> ข้อมูลนักเรียน
     >> Facebook โรงเรียน
     >> แผนที่ตั้งโรงเรียน

 

 
     >> สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
     >> สพป.ลพบุรี เขต 2
     >> สพม.5
     >> สพฐ
     >> กระทรวงศึกษาธิการ

 

>> รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชการ สืบสานงานพระราชดำริ >>

     จากสภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันทำให้เกิดผลกระทบต่อเยาวชนประการหนึ่ง คือมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งสามีและภรรยา จึงทำให้บุตรหลานของผู้เสียชีวิตถูกทอดทิ้งจำนวนมาก และสังคมยังรังเกียจไม่ยอมรับเท่าที่ควร  ทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาเกิดปมด้อย ไร้ที่พึ่งที่อบอุ่น   ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังมีเด็กที่ขาดโอกาสจากการประสบปัญหาของสังคมด้านอื่นๆ  อีกจำนวนมาก ซึ่งสมควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐและองค์กรต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นวงจรปัญหาของสังคมในโอกาสต่อไป

      พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จึงมีนโยบายสร้างโรงเรียนถวายในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา พร้อมทั้งเป็นการสนองนโยบายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสร้างโรงเรียนรองรับปัญหาบุตรหลานของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ตามภูมิภาค ภาคละ ๑ แห่ง และได้ขอพระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ” เป็นโรงเรียนประจำ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

      ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และสื่อมวลชนได้ติดตามความก้าวหน้าการประสานงานเรื่องการโอนที่ดิน ซึ่งบริจาคโดย พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๓๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียนและได้ดำเนินการถมที่ดินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๒ ในการนี้โรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และในวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี พระอุดมประชาทร เป็นประธานในพิธีร่วมกับท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกว้าง รอบคอบ อธิบดีกรมสามัญศึกษา และนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมี นายบัญชร จันทร์ดา เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน ปัจจุบันมีนายสมยศ ประมูลศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน