ประชาสัมพันธ์

law

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมการบรรยายส่งเสริมความรู้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว" "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์" "พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ" ของ คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร วิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

วันอาเซียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน

วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน ครูดี เด็กดี ศรีราชประชานุเคราะห์์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์

วีดีโอ

วีดีโอหมู่บ้านปศุสัตว์

หมู่บ้านเกษตรทฤษฏีใหม่

หมู้บ้านตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานการศึกษา