ประชาสัมพันธ์

ประเมินความพร้อมการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันที่ 8 เมษายน 2557 โรงเรียนราชประชานุเเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลักษณะที่ 3

ทัศนศึกษา

ในวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2557 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ศึกษาดูงาน เรือนจำชั่วคราว(เขากลิ้ง) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์

วีดีโอ

วีดีโอหมู่บ้านปศุสัตว์

หมู่บ้านเกษตรทฤษฏีใหม่

หมู้บ้านตามแนวพระราชดำริ